Spolupráca


V súčasnosti spoločnosť MM MEDICAL s.r.o. v rámci svojho produkčného procesu spolupracuje najmä s výskumnými inštitúciami ako sú:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta,
  • Technická univerzita v Košiciach,
  • Centrum vedecko-technických informácií SR,
  • Univerzita Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta.

Okrem toho spolupracuje so zahraničným partnerom a výrobcom laserovej technológie spoločnosťou WonTech ltd. ako aj s iným dodávateľmi, ktorí vstupujú do dodávateľských vzťahov v rámci výroby.

Spoločnosť v súčasnosti spolu s inými partnerskými spoločnosťami ako DC MEDICAL s.r.o., JUHAPHARM s.r.o. rozvíja vzdelávanie študentov a ako aj postgraduálne vzdelávanie, kde v týchto spoločnostiach pôsobia napr. lekári v predatestačnej príprave, informatici absolventi a ďalší. Materiálno technickú udržateľnosť zabezpečuje predaj a následná EBITDA spoločnosti, ktorá bude umožňovať ďalšie investície do vývoja a presadzovania sa na nových trhoch alebo s novými produktami na trhoch súčasných.

Okrem iného je MM Medical súčasťou uznávaného klastra CASSOVIA MEDI VALLEY (CMV), do ktorého patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

Vzhľadom na našu expertnosť v problematike medicínskych laserových technológií sme rozšírili našu spoločnosť o divíziu výskumu a vývoja. Sme držiteľom ISO certifikátu STN EN ISO 9001:2016, pod registračným číslom Q 1848-1, pre oblasť Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.