Naše projekty


eridok

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri dermatologických zákrokoch (ERIDOK)

Cieľom projektu je vývoj inteligentného zabezpečovacieho zariadenia BlackBox-u pre dermatologické lasery, so zameraním na ochranu a podporu zdravia obyvateľstva.

Prijímateľ:

  • MM MEDICAL s. r. o.

V spolupráci s partnermi projektu:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Centrum vedecko-technických informácií SR
openmed

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Cieľom projektu je riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciá- lu partnerov v projekte.

Prijímateľ:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V spolupráci s partnermi projektu:

  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
  • JUHAPHARM, s.r.o.
  • MM MEDICAL s.r.o.
  • Technická univerzita v Košiciach
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa


MM MEDICAL s.r.o.,

na základe §8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov je osobou, ktorá je povinná pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb a uskutočňovaní stavebných prác postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.


Zákazka: Elektropotreby a materiál

Výzva TU: elektro_F_Vyzva.pdf

Prílohy TU: elektro_F_PR1_CP.pdf , elektro_F_PR2_cestne_vyhlasenie.pdf


Zákazka: Laser

Výzva TU: ...