Koncept


LABORATÓRIUM LASEROV

Spoločné výskumno-vývojové pracovisko je vybavené personálnou, materiálnou a technickou infraštruktúrou, ktoré môže spoločnosť MM MEDICAL s. r. o. spolu s ďalšími partnermi oprávnene využívať na naplnenie predmetu a účelu vzájomnej spolupráce.

Na naplnenie predmetu a účelu vzájomnej spolupráce môžu zmluvné strany využívať aj inú informačno-komunikačnú infraštruktúru Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), jej materiálnu a technickú infraštruktúru špecializovaných pracovísk a expertný ľudský kapitál.

Laboratórium laserov poskytuje podmienky na výrobu prístrojov so špecifickými funkciami. Jednou z nich bude napr. funkcia blackbox, ktorej úlohou bude analyzovať pigmentáciu. V prípade, ak blackbox vyhodnotí pigmentáciu ako melanóm, vydá laseru príkaz na jej odstránenie. Ďalším špecifikom bude nepretržité pripojenie lasera do siete, vďaka čomu bude možný zber dát o počte a type zákrokov, ktoré prístroj vykonal. Zozbierané dáta, okrem iného aj záznamy o technických chybách prístroja, budú archivované v externom servisnom stredisku. Za účelom redukcie počiatočných nákladov a rovnako zníženia priestorových nárokov bude možná kombinácia štandardných typov laserov do jedného prístroja (napr. Q-SWITCHED + LongPulse). Okrem kombinácie štandardných modelov bude možné taktiež vytvoriť jedinečné spojenia rôznych typov laserov, ktoré budú určené na liečbu špecifických problémov (napr. odstraňovanie hnedočervených fľakov).

Východiská pre realizáciu inovačných opatrení

MM MEDICAL s. r. o. sa v rámci európskeho trhu, so zameraním predovšetkým na trh v Slovenskej republike, v Českej republike a v Maďarsku, zameriava na vylepšovanie technických a dizajnových prvkov laserových zariadení.

Inovačná činnosť spoločnosti v oblasti laserov spočíva:

  • v zlepšovaní stability laserového lúča,
  • v optimalizácií ovládacieho mechanizmu lasera,
  • v redizajnovaní laserovej hlavice v súlade s aktuálnymi trendmi,
  • zlepšovaním technických parametrov laserových zariadení spoločnosť zvyšuje kvalitu poskytovanej starostlivosti v oblasti dermatológie.