Kto sme?


Súčasný rýchly vývoj vedy, výskumu a technológií vplýva na všetky oblastí priemyselnej výroby, vrátane vývoja medicínskeho, kozmetického a farmaceutického priemyslu. Dopyt po inovatívnych výrobkoch a zariadeniach, ktoré spájajú prvky rýchlosti, efektivity, digitalizácie a funkčného dizajnu sa neustále zvyšuje. Navyše, ak sa inovatívna metóda výroby spojí s vedeckovýskumnou činnosťou, vytvára sa tak priestor pre prospešnú podnikateľskú činnosť.

Za týmto účelom vznikla iniciatíva obchodných partnerov na vypracovanie projektu, ktorého výsledkom je vytvorenie spoločnosti MM MEDICAL s.r.o.

Spoločnosť MM MEDICAL s. r. o. pôsobí na trhu od roku 2013, jej hlavným zameraním je výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení a distribúcia medicínskych zariadení. Inovačná činnosť spoločnosti spočíva v zlepšení stability laserového lúča, v optimalizácií ovládacieho mechanizmu alebo aj v redizajnovaní laserovej hlavice. Zlepšením technických parametrov laserových zariadení spoločnosť zvyšuje kvalitu poskytovanej starostlivosti v oblasti dermatológie. Je držiteľom „Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, aktualizovaného pod č.2018/7501:2-26C0.

Strategickým cieľom projektu je tak práve prostredníctvom spoločnosti MM MEDICAL s.r.o. podporiť, zlepšiť a stimulovať konkurencieschopnosť medicínskeho a kozmetického priemyslu a aplikovaný priemyselný výskum, zefektívniť výmenu poznatkov a šírenie nových technológií, vytvoriť dostatočné množstvo excelentných vedeckých výstupov a zavádzať osvedčené efektívne postupy v oblasti výroby, výskumu a vzdelávania.